rozšířené vyhledávání
Blovice

Činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Činnost odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SVZ)

 

Členění odboru

 1. Úsek sociální péče
 2. Úsek sociálně-právní ochrany dětí

   

   

  Úsek sociální péče

  Zajišťuje následující činnosti:

  Sociální práce

  poskytuje základní sociální poradenství pro všechny cílové skupiny:

 • osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
 • osoby pečující a osoby závislé na péči jiné osoby
 • osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby žijící rizikovým způsobem života
 • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém nebo neadekvátním bydlení
 • osoby nezaměstnané s materiálními problémy
 • rodinám s dětmi
 1. poskytuje potřebné informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace klientů
 2. spolupracuje s úřady práce, orgány  pomoci v hmotné nouzi, kterým poskytuje informace pro účely výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi a součinnost při provádění sociálního šetření
 3. provádí vlastní sociální šetření v domácnosti u osob ohrožených hmotnou nouzí
 4. provádí sociální depistáž, tzn. že spolupracuje se státními orgány, občanskými sdruženími, církvemi a charitativními organizacemi s cílem vyhledávat jedince či skupiny ohrožené sociálním vyloučením nebo jinou sociální událostí v jejich sociálním prostředí, neboť ne každý občan je schopen vyhledat poradenské místo
 5. na depistáž navazuje přímá sociální práce s klientem vedoucí k eliminaci rizik s cílem plné integrace klienta, např. doprovází klienty na úřady a poskytuje jim pomoc při vyřizování jejich osobních záležitostí
 6. spolupracuje s úřadem práce, oddělením státní sociální podpory, s okresní správou sociálního zabezpečení, s orgány činnými v trestním řízení, se soudy, s azylovými domy, s domovy důchodců a nestátními organizacemi z oblasti zdravotní a sociální při řešení individuálních případů
 7. v jednotném informačním systému zadává dle zákona č 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi u každého klienta standardizovaný záznam sociálního pracovníka
 8. spolupracuje s provozovateli ubytoven
 9. zjišťuje informace o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb u konkrétních poskytovatelů těchto služeb a zprostředkovává poskytování sociálních služeb všem cílovým skupinám
 10.  vydává doporučení pro Charitu na bezplatný výdej jídla, ošacení a dalšího vybavení pro sociálně potřebné osoby
 11.  zabezpečuje funkci a agendu sociálního kurátora pro dospělé, pro občany propuštěné z vazby, z výkonu trestu odnětí svobody, z psychiatrických léčeben
 12.  spolupracuje s vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, správními úřady
 13.  vede evidenci občanů, kteří byly rozhodnutím soudu zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nebo jejich způsobilost byla soudem omezena, kdy opatrovníkem nebylo stanoveno město Blovice
 14.  na žádost soudu provádí sociální šetření u osoby, která by měla být ustanovena opatrovníkem a doporučuje či nedoporučuje její ustanovení
 15.  na vyžádání soudu provádí kontrolní činnost úrovně péče opatrovníků o opatrovance
 16.  dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách spolupracuje se zdravotnickými zařízeními při propouštění osob z těchto zařízení, které nemají zajištěnou další péči
 17.  dle zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách, zastupuje osoby, které podle lékařského posudku vydaného poskytovatelem zdravotních služeb nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce nebo opatrovníka, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby s poskytovatelem sociálních služeb a provádí kontrolu dodržování těchto smluv
 18.  rozhoduje o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 19.  úzce spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí 

   

  Veřejný opatrovník

 1. vykonává funkci veřejného opatrovníka osobám, které byly rozhodnutím soudu zbaveny způsobilosti k právním úkonům, nebo jejich způsobilost byla soudem omezena, kdy je opatrovníkem stanoveno město Blovice
 2. zpracovává a předkládá soudu zprávy o výkonu opatrovnictví a hospodaření s finančními prostředky opatrovance

 

 1. Protidrogový koordinátor

 1. napomáhá při uskutečňování veškerých činností obce v oblasti protidrogové politiky
 2. spolupracuje se státními a nestátními subjekty zabývajícími se programy prevence a léčby návykových nemocí

   

  Romský poradce

 1. zajišťuje poradenskou činnost etnickým a národnostním menšinám
 2. zabývá se romskou problematika a spolupracuje s krajským koordinátorem pro romskou menšinu
 3. plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti

   

  V oblasti zdravotnictví

 1. vede evidenci a zabezpečuje distribuci tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem pro lékaře a zdravotnická zařízení dle zákona č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

   

  Úsek sociálně-právní ochrany dětí

 

Předním hlediskem sociálně-právní ochrany dětí je zájem a blaho dítěte, ochrana rodičovství a rodiny a vzájemné právo rodičů a dětí na rodičovskou výchovu a péči, ochrana práva dítěte na jeho příznivý vývoj a řádnou výchovu a ochrana oprávněných zájmů dítěte včetně ochrany jeho jmění a působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Orgán sociálně právní ochrany dětí zajišťuje následující činnosti:

 

 1. zaměřuje se zejména  na děti uvedené v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 
 2. poskytuje poradenství rodičům a dětem při řešení jejich problémů a akutních krizových situací, přičemž využívá pomoci odborných poradenských a jiných pracovišť
 3. poskytuje pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti, včetně pomoci při podávání návrhu soudu; přitom spolupracuje zejména s orgány pomoci v hmotné nouzi, povinnými osobami, orgány činnými v trestním řízení a soudy
 4. vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny a to zejména z hlediska posouzení, zda se jedná o dítě uvedené v § 6 zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 5. na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny zpracovává individuální plán ochrany dítěte, k poskytnutí pomoci rodině ohroženého dítěte a k posílení funkcí rodiny a stanoví časový plán pro provádění těchto opatření, a to ve spolupráci s rodiči nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, dítětem a odborníky, kteří se podílejí na řešení problémů dítěte a jeho rodiny
 6. přijímá opatření na ochranu dítěte, které se ocitlo ve stavu nedostatku řádné péče, jeho život, normální vývoj nebo jiný důležitý zájem je ohrožen nebo jestliže je vystaveno tělesnému nebo duševnímu násilí ze strany rodiče
 7. podává návrh soudu na vydání předběžného opatření a poskytuje součinnost při výkonu rozhodnutí o předběžném opatření
 8. nejméně jednou za 3 měsíce navštěvuje děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou, děti vzaté do vazby a ve výkonu trestního opatření odnětí svobody, děti umístěné v zařízení vyžadující okamžitou pomoc a sleduje dodržování práv těchto dětí, jednou za 3 měsíce navštěvuje rovněž rodiče těchto dětí 
 9. vydává písemný souhlas s pobytem dítěte mimo ústav či zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 10.  pomáhá dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti
 11.  účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému, trestního řízení vedeného proti mladistvému a řízení o činech jinak trestných u dítěte mladšího 15 let
 12.  na základě písemných požadavků orgánů činných v trestním řízení podává zprávy o poměrech osob nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu, přičemž v souladu se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, využívá individuálních pohovorů, šetření poměrů v rodině, informací získaných od obecních úřadů, státních orgánů, škol, školských zařízení, zdravotnických zařízení, zaměstnavatelů apod.
 13.  v souladu s občanským zákoníkem a zákonem o sociálně - právní ochraně dětí, podává soudu návrhy na výchovná opatření u dětí, sleduje jejich účinnost a podává zprávy soudu
 14.  podává za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem návrhy soudu směřující k ochraně dětí v souladu s § 14 zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 15.  rozhoduje o výchovných opatřeních podle § 13 zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 16.  spolupracuje s krajským úřadem, soudy, orgány činnými v trestním řízení, krajskými pobočkami Úřadu práce, orgány sociálního zabezpečení, Úřadem pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně, kterým poskytuje informace v rozsahu stanovené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí 
 17.  pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin
 18.  zastupuje dítě při soudním řízení v postavení kolizního opatrovníka dle § 469         č. 292/2013 Sb.,  o zvláštních řízeních soudních
 19.  vykonává v souladu se ZSPOD funkci opatrovníka a poručníka a to i ve vztahu k cizině a veřejného poručníka
 20.  vyhledává děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny
 21.  vede spisovou dokumentaci žadatelů o zprostředkování náhradní rodinné péče a spisovou dokumentaci dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí
 22.  sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do péče jiné fyzické osoby nebo pěstounům
 23.  navrhuje osobám pečujícím a osobám v evidenci uzavření dohody o výkonu pěstounské péče, uzavírá tyto dohody nebo dává souhlas s uzavřením dohody s jiným subjektem, zpravidla neziskovou organizací
 24. řeší záležitosti vyplývající z dohody o pěstounské péči, sleduje řádné naplňování této dohody a minimálně jednou za 2 měsíce je v osobním styku s osobou pečující nebo osobou v evidenci a s dětmi svěřenými do její péče 
 25.  ve vztahu k cizině vydává pro uplatnění nároků na výživné vůči osobě žijící v cizině potvrzení
 26.  činní opatření potřebná pro návrat dítě nacházejícího se v cizině bez doprovodu zpět na území ČR
 27.  vede základní a pomocnou evidenci v agendě sociálně-právní ochrany dětí 
 28.  provádí sociální šetření v rodině, ve které dítě žije, v místě bydliště dítěte, ve škole   a ve školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, získává informace o dítěti a jeho rodině
 29.  vykonává pracovní pohotovost v souladu se ZSPOD
 30.  výkon sociálně-právní ochrany dětí je realizován v souladu se zpracovanými standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí - http://www.blovice-mesto.cz/mestsky-urad/odbory-a-oddeleni/odbor-socialnich-veci-a-zdravotnictvi/zpravy-z-odboru-svz/standardy-kvality-socialne-pravni-ochrany-524cs.html

   

KOMISE PRO SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANU DĚTÍ

 • rozhoduje o vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany  a o odnětí tohoto   (výchovně rekreační tábor pro děti)
 • navrhuje a posuzuje předložené sociálně preventivní programy na ochranu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí
 • doporučuje provést opatření, která by měla být uskutečněna v oblasti ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, a připravuje programy péče o problémové skupiny dětí,
 • na žádost tajemníka obecního úřadu posuzuje jednotlivé případy provádění  sociálně-právní ochrany a vydává k nim stanoviska,
 • koordinuje výkon sociálně-právní ochrany na území správního obvodu obce s rozšířenou působností

 

 

Datum vložení: 15. 12. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 18. 2. 2020 8:05
Autor:

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)