rozšířené vyhledávání
Blovice

Památková péče

Program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ v roce 2018

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a Město Blovice jej bude v roce 2018 administrovat.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Na příspěvek není právní nárok.

Minimální podíl vlastníka je 20 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

 

Formuláře žádostí a další informace jsou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva kultury ČR https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

 

Program v roce 2018 bude realizován formou jednoho přihlašovacího kola s termínem podání žádostí do 28. února 2018. Žádosti včetně příloh adresujte na Městský úřad Blovice, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice.

 

Kontaktní osoba pro další potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti: Mgr. Kateřina Hájková, oddělení školství a památkové péče Městského úřadu Blovice, tel.: 371 516 166, 607 977 761, katerina.hajkova(at)mublovice.cz.

 

Kompletní informace k tomuto programu (včetně všech formulářů) i k ostatním dotačním programům Ministerstva kultury naleznete na https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

 

Pro obec s rozšířenou působností Blovice byla pro rok 2018 stanovena kvóta 375 000 Kč.

 

Dotační programy Plzeňského kraje v oblasti památkové péče pro rok 2018

 

Pro rok 2018 vyhlašuje Plzeňský kraj v oblasti památkové péče tři dotační programy:

 

Program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“

 

Tento program obsahuje 3 dotační tituly:

 

1. Zachování a obnova památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo národní kulturní památky. Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.

Minimální podíl žadatele:  20 % z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací:  100 - 800 tis. Kč

 

2. Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.

Minimální podíl žadatele:  20 % z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací:  100 - 350 tis. Kč

 

3. Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.

Minimální podíl žadatele: 20 %z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací: 100 – 500 tis. Kč

 

Program „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“

 

Tento program obsahuje 3 dotační tituly:

 

1. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí nebo drobných staveb dotvářejících prostředí, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale nacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.

Minimální podíl žadatele:  20 % z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací:  50 - 200 tis. Kč

 

2. Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

Minimální podíl žadatele:  20 % z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací:  10 - 50 tis. Kč

 

3. Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář).

Minimální podíl žadatele: 20% z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací: 10 – 200 tis. Kč

 

Program „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“

 

Tento program obsahuje 1 dotační titul:

 

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje vzniklé po vyhlášení samostatného Československa. Především se jedná o udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst. Pomníkem se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a pamětní desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající historické události, významné osobnosti, první a druhý československý odboj nebo oběti první světové války a nacistického teroru v letech 1938 - 1945. Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany.

 

Žádosti do všech výše uvedených dotačních titulů Plzeňského kraje se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace přístupné na webovém portále Plzeňského kraje na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/, a to nejpozději do pátku 19. 2. 2018 do 17:00 hodin. Na této adrese naleznete také podrobné informace k výše uvedeným programům.

 

Kontaktní osoba – administrátor dotací na oddělení památkové péče pro ORP Blovice:

Mgr. Jaroslava Řehořová

č. kanceláře 464

Telefon: +420 377 195 424

E-mail: jaroslava.rehorova@plzensky-kraj.cz

 

Vyhodnocení programu Ministerstva kultury "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" v roce 2016

 

Dotační programy Plzeňského kraje v oblasti památkové péče pro rok 2017 

 

Vesnická památková zóna Lipnice

Vesnická památková zóna Mítov

 

Důležité odkazy z oblasti památkové péče

Ministerstvo kultury

 

Národní památkový ústav

 

 

 

 

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
5
7
5
8
4
9
4
10
4
11
6
12
4
13
4
14
4
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
3
21
4
22
6
23
6
24
6
25
6
26
5
27
6
28
6
29
5
30
8
1
6
2
4
3
5
4
5
5
4