rozšířené vyhledávání
Blovice

Dotační programy Plzeňského kraje v oblasti památkové péče pro rok 2021

Dotace

Dotační programy Plzeňského kraje v oblasti památkové péče pro rok 2021

 

Pro rok 2021 vyhlašuje Plzeňský kraj v oblasti památkové péče tři dotační programy:

 

  1. Program „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“

 

Tento program obsahuje 3 dotační tituly:

 

A) Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.

Minimální podíl žadatele:  20 % z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací:  100 - 500 tis. Kč

 

B) Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.

Minimální podíl žadatele:  20 % z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací:  100 - 350 tis. Kč

 

C) Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.

Minimální podíl žadatele: 20 % z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací: 100 – 500 tis. Kč

 

  1. Program „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje“

 

Tento program obsahuje 4 dotační tituly:

 

A) Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí nebo drobných staveb dotvářejících prostředí, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale nacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.

Minimální podíl žadatele:  20 % z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací:  50 - 150 tis. Kč

 

B) Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

Minimální podíl žadatele:  20 % z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací:  10 - 50 tis. Kč

 

C) Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář).

Minimální podíl žadatele: 20% z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací: 10 – 150 tis. Kč

 

D) Dotace na podporu tvorby plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón

Minimální podíl žadatele: 20% z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací: 50 – 150 tis. Kč

 

Žádosti do všech výše uvedených dotačních titulů Plzeňského kraje se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace přístupné na webovém portále Plzeňského kraje na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/ a jsou doplněné o povinnou přílohu Povinná prohlášení a celkový rozpočet akce – zahrnující čestné prohlášení, zjednodušený celkový rozpočet, seznam doložených příloh a přehled majetkových vztahů (pouze pro právnické osoby). Řádně vyplněný a podepsaný formulář musí žadatel naskenovat a vložit do příloh žádosti v aplikaci eDotace spolu s ostatními povinnými přílohami.

 

V letošním roce byla vrácena povinná příloha výpis z katastru nemovitostí vydaný katastrálním úřadem nebo ověřený výpis z katastru nemovitostí získaný dálkovým přístupem, který není starší 3 měsíců, včetně snímku katastrální mapy s vyznačením předmětného objektu nebo jeho části, která je předmětem žádosti.

 

Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením čl. 53 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 06. 2014 je povinností příjemce zajistit, aby souhrn všech poskytnutých dotací z různých veřejných zdrojů na konkrétní akci nepřesáhl 80 % celkových způsobilých nákladů na tuto akci. V souvislosti s tím je povinností příjemce dotace označit faktury a jiné účetní doklady za provedené práce číslem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu Plzeňského kraje P.../21 / Z…/21 (uvedené v názvu smlouvy) a označením „HRAZENO: dotace Plzeňského kraje ve výši.......... Kč; jiný zdroj ve výši.........Kč; vlastní zdroj ve výši........Kč“.

 

Příjem žádostí do dotačních programů pro kulturní památky a památkové zóny bude otevřen od pátku 22. 1. 2021 do pondělí 22. 3. 2021 do 17:00 hodin.

Informace k výše uvedeným programům jsou zveřejněny rovněž na portálu Plzeňského kraje: http://www.plzensky-kraj.cz/dotacni-programy-v-oblasti-pamatkove-pece-pro-rok

 

Datum na předložení závěrečného vyúčtování pro dotační tituly na památky a zóny je 01. 11. 2021, pouze u nově vyhlášeného dotačního titulu pro podporu tvorby plánů ochrany je prodloužen do 25. 02. 2022.

 

Kontaktní osoba administrátor dotací na oddělení památkové péče KÚ PK pro ORP Blovice:

Mgr. Tomáš Kofroň

č. kanceláře 471

Telefon: +420 377 195 473, 778 547 090

E-mail: tomas.kofron@plzensky-kraj.cz

 

 

Dále je vyhlášen dotační program

„Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“

Tento program obsahuje 1 dotační titul:

 

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa jako připomínek historicích událostí, československého odboje, boje proti totalitním režimům, obětí I. světové války, nacistického teroru v letech 1938 – 1945 a komunistického režimu na území Plzeňského kraje zřizované po vyhlášení samostatného Československa. Především se jedná o udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst. Pomníkem se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a pamětní desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající historické události, významné osobnosti, první a druhý československý odboj nebo oběti první světové války a nacistického teroru v letech 1938 - 1945. Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany.

Minimální podíl žadatele: 30% z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací: 5 – 100 tis. Kč

 

Žádosti do výše uvedeného dotačního titulu Plzeňského kraje se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace přístupné na webovém portále Plzeňského kraje na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/

 

Příjem žádostí do dotačního programu pro válečné hroby a pomníky bude otevřen průběžně od pátku 22. 1. 2021 do úterý 30. 6. 2021 do 17:00 hodin.

 

Vzhledem k tomu, že v rámci dotačního programu bude možno žádat i na objekty chráněné dle památkového zákona, upozorňujeme na nutnost doložení závazného stanoviska Oddělení školství a památkové péče Městského úřadu Blovice.

 

V případě, že žadatel zamýšlí při akci, na kterou žádá dotaci, provádět jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu, úpravu, případně zřízení ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, je povinen vyžádat si písemný souhlas Ministerstva obrany, který doloží k žádosti o dotaci.

 

Upozorňujeme, že povinností příjemce dotace je označit faktury a jiné účetní doklady za provedené práce číslem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu Plzeňského kraje H.../21 (uvedené v názvu smlouvy) a označením „HRAZENO: dotace Plzeňského kraje ve výši.......... Kč; jiný zdroj ve výši.........Kč; vlastní zdroj ve výši........Kč“.

 

Informace k výše uvedenému programu jsou zveřejněny rovněž na portálu Plzeňského kraje: http://www.plzensky-kraj.cz/dotacni-program-podpora-pece-o-pomniky-valecne-hr-3

 

Kontaktní osoba administrátor dotací na oddělení památkové péče KÚ PK pro ORP Blovice:

Bc. Petr Bunda

č. kanceláře 464

Telefon: +420 377 195 361

E-mail: petr.bunda@plzensky-kraj.cz

Datum vložení: 5. 1. 2021 9:12
Datum poslední aktualizace: 23. 10. 2023 6:54
Autor: Mgr. Kateřina Hájková

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
5
7
5
8
4
9
4
10
4
11
6
12
4
13
4
14
4
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
3
21
4
22
6
23
6
24
6
25
6
26
5
27
6
28
6
29
5
30
8
1
6
2
4
3
5
4
5
5
4