Navigace

Obsah

Město Blovice realizuje projekt "Územní studie krajiny ORP Blovice", jehož předmětem je zpracování územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Blovice, jehož rozloha je 22903 ha. Obvod zahrnuje území města Blovice a Spálené Poříčí a dále pak území dalších 17-ti obcí (viz. dokument Zadání územní studie krajiny ORP Blovice). Územní studie bude řešit krajinu podrobně ve všech souvislostech ve vazbě na zelenou infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na území ORP. Studie bude zpracována dle Společného metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí „Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností“.

Akce je spolufinancována prostředky Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci plánovacího období 2014-2020, výzvy č. 9 Územní studie , Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Informace o projektu:

reg.č.projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004677

objednatel, příjemce dotace: město Blovice

pořizovatel: odd. územního plánování MěÚ Blovice

zhotovitel: Ing. Klára Salzmann, PhD.

realizace projektu: 6.1.2017 - 6.1.2019

Celkové způsobilé předpokládané náklady projektu činí 1.210.000,-Kč vč.DPH, z toho předpokládaná dotace IROP činí 1.089.000,-Kč a vlastní zdroje jsou 121.000,-Kč.

 


Aktuality:

16.11.2016 - 6.1.2017 - výběr zhotovitele

 

6.1.2017 - podpis SOD

 

13.6.2017 15hod. - veřejné plánování v Lidovém domě v Blovicích  pozvánka 

 

9.5.2018 -  projednání návrhu ÚSK prezentace

 

2.10.2018 - veřejné projednání návrhu ÚSK

Návrh ÚSK k nahlédnutí ZDE

 


 

Vážení a milí přátelé, na této emailové adrese: krajinaBlovice@gmail.com rádi uvítáme Vaše připomínky, náměty, ale i dotazy k probíhající územní studii krajiny Blovicka. Naši práci bude velmi nápomocné i případné vyplnění dotazů v přiložených mapách z 1. veřejného plánování, viz. dole:
Za váš aktivní přístup děkuje nadšený tým Landscape Klára Salzmann.

 


Důležité dokumenty:

Prezentace z veřejného projednání ÚSK

Prezentace z 1.veřejného plánování ÚSK

Mapa A  Mapa B  Mapa C  Mapa D

Zadání ÚSK ORP Blovice

Dokumenty k veřejné zakázce