Blovice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Zákon o střetu zájmů

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.  V oblasti státní správy na úrovni obce s rozšířenou pravomocí, kterou město Blovice je, se jedná o vedoucí úředníky podílející se na výkonu správních činností zařazené do městského úřadu za předpokladu, že jsou oprávněni nakládat s finančními prostředky orgánu veřejné správy jako příkazce operace ve smyslu zákona o finanční kontrole, pokud hodnota finanční operace přesáhne 250 000 Kč, nebo se bezprostředně podílí na rozhodování při zadávání veřejné zakázky nebo na rozhodování při výkonu práv a povinností zadavatele při realizaci zadávané veřejné zakázky, popřípadě rozhodují ve správním řízení, s výjimkou příkazu na místě.

Podle novelizace shora uvedeného zákona od  r. 2017 vede Centrální registr oznámení Ministerstvo spravedlnosti ČR a Městský úřad Blovice má roli pouze tzv. Podpůrného evidenčního orgánu. V případě jakýchkoli dotazů k této problematice se můžete obrátit přímo na tajemníka městského úřadu.

 

Vstup do Centrálního registru oznámení k zákonu o střetu zájmů naleznete zde:   https://cro.justice.cz/