rozšířené vyhledávání
Blovice

Mimořádná veterinární opatření - nařízení Státní veterinární správy

ptaci chripka

Mimořádná veterinární opatření - nařízení Státní veterinární správy

NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Plzeňský kraj (dále jen „KVS SVS pro Plzeňský kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „veterinární zákon“), v souladu s § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, v platném znění (dále jen „nařízení Komise 2020/687“), nařizuje tato mimořádná veterinární opatření:
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy, subtyp H5N1.
Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v k.ú. 795577 Ždírec u Blovic, obci Ždírec - Myť (okres Plzeň-jih).

Čl. 1
Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru

1. Ochranným pásmem se stanovují:
Celá následující katastrální území:
647578 Hradišťská Lhotka; 647586 Hradišťský Újezd; 687341 Louňová; 692743 Měcholupy u Blovic; 786179 Sedliště nad Úslavou; 795551 Smederov; 786187 Srby nad Úslavou; 783757 Vlčice u Blovic; 795569 Žďár u Blovic; 795577 Ždírec u Blovic.

2. Pásmem dozoru se stanovují:
Celá následující katastrální území:
605735 Blovice; 797081 Březí u Žinkov; 697184 Budislavice; 617300 Bzí; 618799 Čečovice; 624071 Čížkov u Blovic; 697974 Čmelíny; 631469 Dožice; 631582 Drahkov; 703460 Dvorec; 765902 Hořehledy; 605751 Hradiště u Blovic; 651516 Chlum u Blovic; 651982 Chocenice; 652008 Chocenická Lhota; 652016 Chocenický Újezd; 796239 Chynín; 657603 Jarov u Blovic; 680583 Kbelnice u Letin; 665291 Kladrubce; 665495 Klášter u Nepomuka; 797103 Kokořov; 668842 Komorno; 651991 Kotousov; 671746 Kozlovice u Nepomuka; 680605 Letiny; 745081 Libákovice; 684139 Lipnice u Spáleného Poříčí; 618802 Liškov; 618811 Měrčín; 694568 Mileč; 706540 Mítov; 697982 Mohelnice u Nepomuka; 702447 Nechanice u Nových Mitrovic; 703478 Nepomuk; 705942 Nová Ves u Nepomuka; 706558 Nové Mitrovice; 726974 Novotníky; 726982 Prádlo; 665304 Přebudov; 796247 Přešín; 738492 Radošice; 746436 Seč u Blovic; 751855 Soběsuky u Nepomuka; 752703 Spálené Poříčí; 757021 Struhaře; 680613 Svárkov; 763985 Štítov u Blovic; 765929 Těnovice; 786195 Tojice; 697991 Třebčice; 774421 Únětice u Blovic; 698008 Víska; 783919 Vlčtejn; 752711 Vlkov u Spáleného Poříčí; 784613 Vojovice; 786209 Vrčeň; 624098 Zahrádka u Čížkova; 765937 Záluží u Spáleného Poříčí; 792276 Zdemyslice; 657611 Zhůř; 704504 Žákava; 796255 Železný Újezd; 694584 Želvice; 797111 Žinkovy.

Čl. 2
Opatření v ochranném pásmu


1. Obcím v ochranném pásmu se nařizuje:
a) provést soupis všech hospodářství, kde je chována či držena drůbež nebo jiní ptáci chovaní v zajetí, a nejpozději do 12.12.2021 soupis předat KVS SVS pro Plzeňský kraj prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=ZDIREC-2021-KVSP-3km

b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;

c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VPŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších živočišných produktů asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekci nádoby účinným dezinfekčním přípravkem;
d) spolupracovat s KVS SVS pro Plzeňský kraj při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků.

2. Všem chovatelům ptáků v ochranném pásmu se nařizuje:
a) zajistit opatření biologické bezpečnosti pro drůbež a jiné ptactvo chované v zajetí respektive umístit ptáky do uzavřených prostor a zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, včetně zajištění dezinfekce u vchodů do prostor, kde je chována drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí, a u východů z uvedených prostor a zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na jejich pohodu, musí být uzavřeny na některém jiném místě v témž hospodářství tak, aby nepřišly do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných hospodářství, dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem;

b) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a případné úhyny, zvýšenou nemocnost nebo úmrtnost, anebo významný pokles produktivity v hospodářství hlásit na KVS SVS pro Plzeňský kraj na tel. č. +420 720 995 205; Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů;

c) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou; uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do hospodářství nebo je opouštějí;

d) k usnadnění kontroly a tlumení nákazy vést záznamy o všech osobách, které navštívily hospodářství, s výjimkou obytných částí; tyto záznamy musí chovatel na požádání předložit orgánům vykonávajícím státní veterinární dozor;

e) neškodné odstranění kadáverů, a to co nejdříve;

f) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu KVS SVS pro Plzeňský kraj. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů hospodářství, v nichž nemají:

1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství;

2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány.

3. V ochranném pásmu se dále nařizuje:
a) dodržovat přiměřená opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;

b) zákaz přemisťovat nebo rozmetávat použitou podestýlku, hnůj nebo kejdu vyprodukované v hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí v ochranném pásmu bez souhlasu KVS SVS pro Plzeňský kraj; musí být ošetřeny účinným dezinfekčním prostředkem a následně mohou být důkladně zaorány případně kompostovány;

c) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;

d) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí;

e) zákaz pohybu a přepravy drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat, vajec a kadáverů z hospodářství po pozemních komunikacích, s výjimkou účelových komunikací sloužících výlučně potřebám daného hospodářství, anebo při přepravě v železniční dopravě; dále zákaz přepravy drůbežího masa z jatek, porcoven a chladíren, s výjimkou:

1. masa z drůbeže, která pocházela z hospodářství, jež se nachází mimo ochranné pásmo, skladovaného a přepravovaného odděleně od masa z drůbeže pocházející z hospodářství uvnitř ochranného pásma, nebo

2. masa vyrobeného nejméně 21 dní před odhadovaným dnem vzniku prvotní infekce v hospodářství v ochranném pásmu a počínaje tímto dnem skladovaného a přepravovaného odděleně od masa vyrobeného po uvedeném dni. Uvedené zákazy se však nevztahují na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;

3. zákazy v bodu 1 a 2 písm. e) se však nevztahují na tranzitní přepravu přes ochranné pásmo při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;

4. přímé přepravy jednodenních kuřat z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, jestliže líheň, ze které byla kuřata odeslána, může vzhledem ke svému logistickému vybavení a hygienickým pracovním podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v uvedených pásmech, která mají proto odlišný nákazový status;

5. přímé přepravy kuřic před snáškou do hospodářství nebo haly v tomto hospodářství v ochranném pásmu nebo pásmu dozoru, ve kterém se nenachází žádná jiná drůbež za těchto podmínek:

a. úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí v hospodářství původu, a to zejména těch ptáků, kteří mají být přemístěni;

b. v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu provedeny laboratorní testy podle diagnostické příručky a jejich výsledky byly příznivé;

c. kuřice před snáškou jsou přepravovány v dopravním prostředku zaplombovaném úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem;

d. v hospodářství, popřípadě hale určení je od okamžiku přijetí kuřic před snáškou vykonáván úřední dozor; e. je-li drůbež přemístěna mimo ochranné pásmo nebo pásmo dozoru, zůstane v hospodářství určení nejméně 21 dní;

6. přímé přepravy násadových vajec, a to buď z kteréhokoli hospodářství do líhně nacházející se v ochranném pásmu, anebo z hospodářství nacházejícího se v ochranném pásmu do kterékoli líhně za těchto podmínek:

a. prarodičovská a rodičovská hejna, z nichž násadová vejce pocházejí, byla vyšetřena v souladu s diagnostickou příručkou a v příslušných hospodářstvích není podezření z výskytu aviární influenzy;

b. násadová vejce a jejich obaly byly před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna možnost jejich zpětného dohledání;

c. násadová vejce jsou přepravována v dopravním prostředku zaplombovaném úředním veterinárním lékařem nebo pod jeho dohledem;

d. v určené líhni jsou podle pokynů úředního veterinárního lékaře uplatňována vhodná opatření biologické bezpečnosti;

7. přímé přepravy konzumních a násadových vajec přímo do:

a. balírny, jsou-li tato vejce balena do obalů určených k jednorázovému použití a jsou-li podle pokynů úředního veterinárního lékaře uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti, přesun bude oznámen KVS SVS pro Plzeňský kraj 24 hodin předem;

b. podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie;

c. za účelem jejich neškodného odstranění;

8. přímé přepravy kadáverů, je-li tato přeprava prováděna za účelem jejich neškodného odstranění;

9. přímé přepravy drůbeže za účelem její okamžité porážky pocházející z hospodářství v ochranném pásmu na jatky za účelem její okamžité porážky za těchto podmínek:

a. úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže v hospodářství původu v průběhu 24 hodin před jejím odesláním na porážku;

b. úřední veterinární lékař odpovědný za určené jatky byl informován chovatelem prostřednictvím Informace o potravinovém řetězci 24 hodin předem, souhlasí s přijetím drůbeže a následně potvrdí porážku krajské veterinární správě příslušné pro místo odeslání;

c. v souladu s § 6 odst. 2 veterinárního zákona musí zásilku drůbeže doprovázet veterinární osvědčení; KVS SVS pro Plzeňský kraj vydá veterinární osvědčení k přesunu zvířat na jatky pouze v případě, bude-li předloženo potvrzení z jatek v místě určení, že zvířata pocházející z hospodářství v ochranném pásmu budou jatkami přijata a poražena;

d. v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu v ochranném pásmu provedeny laboratorní testy v rozsahu standardní sady vzorků podle rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES, a jejich výsledky byly příznivé (minimálně provedení sérologického vyšetření);

*e. drůbež pocházející z ochranného pásma je držena odděleně od jiné drůbeže a je poražena prostorově nebo časově odděleně od jiné drůbeže, nejlépe na konci pracovního dne. Před porážkou jiné drůbeže se provedou čištění a dezinfekce;

f. úřední veterinární lékař na určených jatkách zabezpečí podrobné vyšetření drůbeže po jejím přijetí na určených jatkách a po její porážce;

g. drůbeží maso se nestane předmětem obchodování uvnitř Unie nebo mezinárodního obchodu a bude opatřeno označením zdravotní nezávadnosti stanoveným pro čerstvé maso zvláštními právními předpisy, pokud nebylo orgány Unie stanoveno jinak;

h. drůbeží maso je získáno, porcováno, přepravováno a skladováno odděleně od drůbežího masa určeného pro obchodování uvnitř Unie nebo mezinárodní obchod a nesmí být použito k výrobě masných výrobků určených pro obchodování uvnitř Unie nebo mezinárodní obchod, pokud nebylo podrobeno ošetření podle zvláštních právních předpisů, anebo pokud nebylo orgány Unie stanoveno jinak.

*Body e. až h. se týkají jatek v místě určení, které přijímají drůbež z ochranného pásma.

Čl. 3 

Doba trvání opatření

1. Opatření v ochranném pásmu mohou být zrušena po splnění podmínek uvedených v článku 39 odst. 1 nařízení Komise 2020/687, tedy jestliže uplynula minimální stanovená doba 21 dní od vydání tohoto nařízení, v postiženém zařízení bylo provedeno předběžné čištění a dezinfekce a v určených chovech s vnímavými druhy zvířat k nákaze ptačí chřipky v ochranném pásmu bylo provedeno klinické vyšetření zdravotního stavu s příznivým výsledkem.

2. V případě uplatnění čl. 3 bodu 1 se dále uplatňují v bývalém ochranném pásmu opatření stanovená pro pásmo dozoru dle čl. 4 tohoto nařízení nejméně po dodatečnou dobu 9 dní v souladu s článkem 39 odst. 3 nařízení Komise 2020/687.

Čl. 4
Opatření v pásmu dozoru

1. Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:
a) provést soupis všech komerčních drůbežářských hospodářství a nejpozději do 12.12.2021 soupis předat KVS SVS pro Plzeňský kraj prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obci/#pasmo=ZDIREC-2021-KVSP-10km

b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;

c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VPŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat. Neprodleně hlásit výskyt vedlejších živočišných produktů asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekci nádoby přípravkem s účinnou dezinfekční látkou;

d) spolupracovat s KVS SVS pro Plzeňský kraj při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků;

2. V pásmu dozoru se nařizuje:

a) zákaz veškerého pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru, který (dále jen „pohyb“) nebyl ohlášen 24 hodin předem KVS SVS pro Plzeňský kraj. Při pohybu musí být zajištěna vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky a dále na účelové komunikace sloužících výlučně potřebám daného hospodářství;

b) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru s výjimkou:
1. jatečné drůbeže na jatky za účelem její okamžité porážky za těchto podmínek:

a. úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže v hospodářství původu v průběhu 24 hodin před jejím odesláním na porážku;

b. veterinární lékař odpovědný za určené jatky byl informován chovatelem prostřednictvím Informace o potravinovém řetězci 24 hodin předem, souhlasí s přijetím drůbeže a následně potvrdí porážku krajské veterinární správě příslušné pro místo odeslání;

c. v souladu s § 6 odst. 2 veterinárního zákona musí zásilku drůbeže doprovázet veterinární osvědčení; KVS SVS pro Plzeňský kraj vydá veterinární osvědčení k přesunu zvířat na jatky pouze v případě, bude-li předloženo potvrzení z jatek v místě určení, že zvířata pocházející z hospodářství v pásmu dozoru budou jatkami přijata a poražena; d. v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu v pásmu dozoru provedeny laboratorní testy v rozsahu standardní sady vzorků podle rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES, a jejich výsledky byly příznivé (minimálně provedení sérologického vyšetření);

2. kuřic před snáškou do jiného hospodářství v České republice, v němž se nenachází žádná jiná drůbež; v tomto hospodářství však musí být od okamžiku přijetí kuřic před snáškou vykonáván úřední dozor a tyto kuřice zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní;

3. jednodenních kuřat do jiného hospodářství v České republice nebo do haly v tomto hospodářství, pokud jsou uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti, v hospodářství je po přijetí těchto kuřat vykonáván úřední dozor a kuřata zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní;

4. jednodenních kuřat, která se vylíhla z násadových vajec pocházejících z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, do jiného hospodářství v České republice, jestliže líheň v pásmu dozoru, ze které byla tato kuřata odeslána, může vzhledem ke svému logistickému vybavení a biologicky bezpečným pracovním podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jakýmikoli jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v uvedených pásmech, která mají proto odlišný nákazový status; 5. násadových vajec do líhně nacházející se uvnitř pásma dozoru nebo mimo toto pásmo. Vejce a jejich obaly jsou před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna možnost jejich zpětného dohledání; 6. konzumních vajec do balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře uplatněna opatření biologické bezpečnosti;

7. vajec přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie;

8. vajec za účelem jejich neškodného odstranění.

c) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;

d) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány;

e) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez ohlášení 24 hodin předem KVS SVS pro Plzeňský kraj a zajištění vhodných opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají:

1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství;

2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;

f) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez ohlášení 24 hodin předem KVS SVS pro Plzeňský kraj s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy; za předpokladu dodržení opatření biologické bezpečnosti však může být přepravován hnůj z hospodářství nacházejícího se v pásmu dozoru do určeného podniku za účelem jeho ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné ošetření s cílem v souladu s předpisy Evropské unie zničit případné přítomné viry aviární influenzy;

g) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;

h) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření;

i) sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na KVS SVS pro Plzeňský kraj tel. č. +420 720 995 205. Tato krizová linka je dostupná 24 hodin denně i během víkendů.

Čl. 5 

Doba trvání opatření

Opatření v pásmu dozoru podle článku 4 tohoto nařízení se zruší tehdy, pokud uplynula doba 30 dní od vydání tohoto nařízení a byly splněny další podmínky v souladu s článkem 55 nařízení Komise 2020/687 a zároveň v ochranném pásmu byly splněny požadavky stanovené v článku 39 nařízení Komise 2020/687.

Čl. 6
Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Čl. 7
Poučení o nákaze

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými dezinfekčními přípravky.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje. Vyhlásí se tak, že se vyvěsí na úřední desce krajského úřadu a všech obecních úřadů, jejichž území se týká, na dobu nejméně 15 dnů.

Opatření Státní veterinární správy ve fomátu PDF - zde ke stažení

Doporučení pro chovatele drůbeže na stránkách Státní veterinární správy - odkaz zde

Informační letáky Státní veterinární správy - verze 1, verze 2

Přílohy

Narizeni_SVS-MVO-AI-KVSP-Zdirec-Myt-ochranne_pasmo-pasmo_dozoru-02.12.2021.pdf

Narizeni_SVS-MVO-AI-KVSP-Zdirec-Myt-ochranne_pasmo-pasmo_dozoru-02.12.2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 403,78 kB
Datum vložení: 2. 12. 2021 13:59
Datum poslední aktualizace: 29. 7. 2022 12:52
Autor: Město Blovice

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
1
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4