rozšířené vyhledávání
Blovice

Dotační programy Plzeňského kraje v oblasti památkové péče pro rok 2023

Logo PK

Dotace

Logo PK

Dotační programy Plzeňského kraje v oblasti památkové péče pro rok 2023

Pro rok 2023 vyhlašuje Plzeňský kraj v oblasti památkové péče tři dotační programy:

 1. Program „Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky nebo národní kult. památky 2023“

Tento program obsahuje 3 dotační tituly:

A) Dotace na stavební a restaurátorské práce související přímo se zachováním a obnovou památkové hodnoty a podstaty nemovité kulturní památky nebo nemovité národní kulturní památky. Jedná se zejména o obnovu střešního pláště, krovové konstrukce, fasád, výplní okenních a dveřních otvorů (repase a obnova původního řešení), o restaurování uměleckořemeslných prvků a děl výtvarných umění (detailů a nástěnných maleb) a o statické zajištění objektů.

Minimální podíl žadatele:  20 % z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací:  100 - 500 tis. Kč

B) Dotace na restaurování ohrožených nemovitých kulturních památek - uměleckořemeslných a výtvarných děl umístěných v exteriéru.

Minimální podíl žadatele:  20 % z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací:  100 - 350 tis. Kč

C) Dotace na restaurování varhan, které jsou součástí nemovité kulturní památky.

Minimální podíl žadatele: 20 % z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací: 100 – 500 tis. Kč

 

 1. Program „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru; podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje“

Tento program obsahuje 4 dotační tituly:

A) Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se zachováním a obnovou původního řešení nemovitostí nebo drobných staveb dotvářejících prostředí, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale nacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny.

Minimální podíl žadatele:  20 % z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací:  50 - 150 tis. Kč

B) Dotace na stavební a uměleckořemeslné práce související přímo se záchranou a obnovou staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu, které nejsou prohlášeny za kulturní památky a nenacházejí se na území památkové rezervace nebo zóny. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech.

Minimální podíl žadatele:  20 % z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací:  10 - 70 tis. Kč

C) Dotace na zhotovení a instalaci kopií sochařských děl či jejich souborů nacházejících se v exteriéru, které pro jejich špatný stav není možné dále zachovat na místě, a proto je nezbytná jejich náhrada, a na s tím související konzervaci a uložení původních sochařských děl, která byla nahrazena kopií (např. lapidárium, muzeum, depozitář).

Minimální podíl žadatele: 20% z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací: 10 – 150 tis. Kč

D) Dotace na podporu tvorby plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón

Minimální podíl žadatele: 20% z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací: 50 – 150 tis. Kč

Žádosti do všech výše uvedených dotačních titulů Plzeňského kraje se podávají v českém jazyce, výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace ve formátu *.pdf (tj. naskenované originály formulářů a dalších dokumentů listinného charakteru). Aplikace je přístupná na webovém portále Plzeňského kraje na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/

Programy jsou zveřejněny v aplikaci od 30. 12. 2022, výzva k podávání žádostí bude v aplikaci otevřena od 30. 01. 2023 a uzavřena 20. 02. 2023. Žádost musí být v aplikaci podána nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí, tj. 20. 02. 2023 do 17:00 hodin. Poté bude aplikace uzamčena.

Žadateli mohou být vlastníci nemovitých kulturních památek, staveb, sochařských děl nebo pozemků, jejichž akce naplňuje cíle konkrétního programu, dále může být žadatelem též společenství vlastníků, jestliže se žádost týká společných částí nemovité kulturní památky, u které existuje bytové spoluvlastnictví podle občanského zákoníku.

Nedílnou součástí žádosti je příloha č. 1a) – 1c), resp. č. 2a) – 2c) Pravidel – Povinná prohlášení a celkový rozpočet akce, která musí být řádně vyplněná a podepsaná žadatelem nebo statutárním orgánem žadatele (vlastnoruční nebo certifikovaný elektronický podpis), v případě spoluvlastnictví objektu žádost podepisují všichni spoluvlastníci.

Řádně vyplněný a podepsaný formulář musí žadatel naskenovat a vložit do příloh žádosti v aplikaci eDotace spolu s ostatními povinnými přílohami.

Žádosti musí být přiloženy tyto povinné přílohy:

 • výpis z katastru nemovitostí vydaný katastrálním úřadem nebo ověřený výpis z katastru nemovitostí získaný dálkovým přístupem, který není starší 3 měsíců, včetně snímku katastrální mapy s vyznačením předmětného objektu nebo jeho části, která je předmětem žádosti;
 • závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče vydané na základě § 14 odst. 1 (případně odst. 2) památkového zákona s vyznačením právní moci (u rozhodnutí), které bylo vydáno k vlastní realizaci prací (nikoliv k přípravě), na něž je dotace žádána
 • položkový rozpočet celkových nákladů na stavební, případně restaurátorské práce včetně výkazu výměr a množství (v m², ks, t, m³, apod.) s uvedením jednotkových cen, které musí vycházet ze skutečného stavu a poznání objektu. Nedílnou součástí přílohy bude návrh realizace prací (projektová a výrobní dokumentace, restaurátorský záměr apod.) včetně popisu současného stavu kulturní památky před obnovou
 • fotodokumentace aktuálního stavu před zamýšlenou obnovou nebo restaurováním kulturní památky se zaměřením na části, kterých se týká žádost; budou doloženy čtyři barevné snímky s datem pořízení (ne starší 3 měsíců)
 • zákres území, pro které se má zpracovávat plán ochrany či jeho etapa, do katastrální mapy (pouze dotační titul dle čl. I. odst. 4)

Ostatní přílohy (povinné dle typu žadatele):

 • právnické osoby - doklad o statutárním orgánu právnické osoby a způsobu jeho jednání: např. jmenovací dekret, zápis z valné hromady, pověření, zápis z jednání správní rady, usnesení zastupitelstva obce; nutné doložit vždy, kdy údaj nelze ověřit ve veřejně přístupných rejstřících na internetu; v případě bytového spoluvlastnictví též doklad o schválení záměru prací společenstvím vlastníků;
 • zakladatelské dokumenty v aktuálním znění (právnické osoby vzniklé dle z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a příspěvkové organizace zřizované obcemi)
 • doklad o vlastnictví stavby (sochařského díla) - u staveb nezapisovaných do katastru nemovitostí (dotační titul dle čl. I. odst. 2 a 3; netýká se dotačního titulu dle čl. I. odst. 4 – plány ochrany) žadatel doloží jiný doklad o vlastnictví nebo čestné prohlášení o vlastnictví stavby (sochařského díla), a za předpokladu odlišného vlastníka pozemku a stavby (sochařského díla) na něm stojící i souhlas vlastníka pozemku s plánovanými pracemi;
 • souhlas s umístěním originálu sochařského díla, pokud žadatel není vlastníkem nemovitosti, do které nebo na níž se má tento originál přemístit (platí pro dotační titul dle čl. I. odst. 3)

Finanční vypořádání přidělené dotace je předkládáno v českém jazyce, výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace vložením vyplněného a signovaného formuláře Závěrečná zpráva a vyúčtování a vyhodnocení realizace obnovy / restaurování / restaurování varhan / prací / zhotovení kopie sochařského díla v exteriéru, který je přílohou Pravidel,  ve lhůtě do 31. 10. 2023. Pro plány ochrany je finanční vypořádání předkládáno bezodkladně po ukončení akce, nejpozději však ve lhůtě do 26. 02. 2024.

Příjemce dotace musí v průběhu realizace prací (nejpozději do 07. 09. 2022) prokazatelně požádat o stanovení termínu kontroly provedených prací, na něž byla poskytnuta dotace.

K formuláři příjemce doloží přílohy bezprostředně po jejich shromáždění a to elektronicky nebo fyzicky. Předložené účetní doklady musí mít jasně specifikovanou souvislost s realizovanými pracemi a vymezen účel, druh či objem poskytované služby.

V souladu s ustanovením čl. 53 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 06. 2014 je povinností příjemce zajistit, aby souhrn všech poskytnutých dotací z různých veřejných zdrojů na konkrétní akci nepřesáhl 80 % celkových způsobilých nákladů na tuto akci. V souvislosti s tím je povinností příjemce dotace označit faktury a jiné účetní doklady za provedené práce číslem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu Plzeňského kraje P.../23 / Z…/23  / H.../23 / R.../23 (uvedené v názvu smlouvy) a označením „HRAZENO: dotace Plzeňského kraje ve výši.......... Kč; jiný zdroj ve výši.........Kč; vlastní zdroj ve výši........Kč“.

Faktury, popř. další účetní doklady za provedené práce, které jsou předmětem podpory, musí být vystaveny a uhrazeny nejpozději do 31. 10. 2023.

Informace k výše uvedeným programům jsou zveřejněny rovněž na portálu Plzeňského kraje: https://www.plzensky-kraj.cz/dotacni-programy-v-oblasti-pamatkove-pece-pro-rok-9-1

Kontaktní osoba administrátor dotací na oddělení památkové péče KÚ PK pro ORP Blovice:

Mgr. Tomáš Kofroň

č. kanceláře 471

Telefon: +420 377 195 473, 778 547 090

E-mail: tomas.kofron@plzensky-kraj.cz

 

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu:

Bc. Petr Bunda

č. kanceláře 464

Telefon: +420 377 195 361

E-mail: petr.bunda@plzensky-kraj.cz

 

Dále je vyhlášen dotační program

„Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“

Tento program obsahuje 1 dotační titul:

Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje zřizované po vyhlášení samostatného Československa. Především se jedná o udržovací a obnovovací stavebně-technické práce, restaurování a statické zajištění stávajících pomníků, válečných hrobů a pietních míst. Pomníkem se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí obvykle drobné stavby, umělecká díla a pamětní desky pevně spjaté s nemovitostí a připomínající historické události, významné osobnosti, první a druhý československý odboj nebo oběti první světové války a nacistického teroru v letech 1938 - 1945. Za pomník se v rámci tohoto titulu považuje také památník, socha, plastika, sousoší, náhrobek, hrobka či obelisk. Válečné hroby a pietní místa jsou definovány zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, a jsou evidovány v Centrální evidenci válečných hrobů vedené Ministerstvem obrany.

Minimální podíl žadatele: 30% z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací: 5 – 100 tis. Kč

Žádosti do výše uvedeného dotačního titulu Plzeňského kraje se podávají výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace přístupné na webovém portále Plzeňského kraje na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/. Nedílnou součástí žádosti je příloha č. 1a) - c) Pravidel – Povinná prohlášení a celkový rozpočet akce, která musí být řádně vyplněná a podepsaná žadatelem nebo statutárním zástupcem žadatele (vlastnoruční nebo certifikovaný elektronický podpis), v případě spoluvlastnictví objektu žádost podepisují všichni spoluvlastníci.

Příjem žádostí do dotačního programu pro válečné hroby a pomníky bude otevřen od pondělí 30. 01. 2023 průběžně do pondělí 17. 04. 2023 do 17:00 hodin.

Povinné přílohy žádosti jsou vyžadovány výhradně v elektronické podobě. V případě, že povaha příloh elektronickou podobu podání neumožňuje (např. rozsáhlá projektová dokumentace, velkoformátové tisky), budou tyto dokumenty doručeny na podatelnu Krajského úřadu Plzeňského kraje (dále jen „KÚPK“) do data podání elektronické žádosti v aplikaci eDotace. Tato forma podání musí být předem konzultována s administrátorem Programu.

Vzhledem k tomu, že v rámci dotačního programu bude možno žádat i na objekty chráněné dle památkového zákona, upozorňujeme na nutnost doložení závazného stanoviska Oddělení školství a památkové péče Městského úřadu Blovice.

V případě, že žadatel zamýšlí při akci, na kterou žádá dotaci, provádět jinou změnu válečného hrobu než jeho údržbu, úpravu, případně zřízení ve smyslu § 3 odst. 2 zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, je povinen vyžádat si písemný souhlas Ministerstva obrany, který doloží k žádosti o dotaci.

Upozorňujeme, že předložené účetní doklady musí mít jasně specifikovanou souvislost s realizovanými pracemi a vymezen účel, druh či objem poskytované služby.

V souladu s ustanovením čl. 53 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 06. 2014 je povinností příjemce zajistit, aby souhrn všech poskytnutých dotací z různých veřejných zdrojů na konkrétní akci nepřesáhl 80 % celkových způsobilých nákladů na tuto akci. V souvislosti s tím je povinností příjemce dotace označit faktury a jiné účetní doklady za provedené práce číslem smlouvy o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu Plzeňského kraje P.../23 / Z…/23  / H.../23 / R.../23 (uvedené v názvu smlouvy) a označením „HRAZENO: dotace Plzeňského kraje ve výši.......... Kč; jiný zdroj ve výši.........Kč; vlastní zdroj ve výši........Kč“.

Příjemce dotace musí v průběhu realizace prací (nejpozději do 07. 09. 2023) prokazatelně požádat o stanovení termínu kontroly provedených prací, na něž byla poskytnuta dotace.

Finanční vypořádání přidělené dotace je předkládáno v českém jazyce, výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace vložením vyplněného a signovaného formuláře Závěrečná zpráva a vyúčtování a vyhodnocení realizace akce, který je přílohou č. 2 Pravidel, bezodkladně po ukončení akce, nejpozději však ve lhůtě do 26. 02. 2024.

Informace k výše uvedenému programu jsou zveřejněny rovněž na portálu Plzeňského kraje: https://www.plzensky-kraj.cz/dotacni-program-podpora-pece-o-pomniky-valecne-hr-7

 

Administrátor dotací z tohoto programu na oddělení památkové péče KÚ PK:

Bc. Petr Bunda

č. kanceláře 464

Telefon: +420 377 195 361

E-mail: petr.bunda@plzensky-kraj.cz

Kontaktní osoba pro obecné informace o dotačním programu:

Ing. Michala Poláková

č. kanceláře 464

Telefon: +420 377 195 344

E-mail: michala.polakova@plzensky-kraj.cz

 

Nově je pro letošní rok vyhlášen program

Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje 2023“

Tento program obsahuje 1 dotační titul:

Podpora obnovy a revitalizace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky, které jsou nositelem historického a kulturního významu na území obcí v Plzeňském kraji, dokladem jejich historického vývoje, životního způsobu a prostředí v minulosti, nebo mají vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Stavbou se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí historicky hodnotné objekty, např. školy, obecní domy, a další významné obecní a městské objekty, sokolovny, ohradní, hřbitovní a tarasní zdi, sakrální objekty a hřbitovy, solitérní umělecká a sochařská díla (např. kašny, pomníky osobností a historických událostí), hospodářské objekty a areály, historické dlážděné plochy a schodiště apod.

Především se jedná o udržovací, stavební a restaurátorské práce související se zachováním kulturně historické hodnoty objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale představují historicky a kulturně významné stavby v obcích Plzeňského kraje. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech – na tyto objekty je určen vlastní dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje. Dotační titul se nevztahuje na objekty, které jsou prohlášeny za nemovité kulturní památky – na tyto objekty je určen vlastní dotační program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje. Dotace se nevztahuje na objekty moderní technické infrastruktury a občanské vybavenosti, které nejsou historickými stavbami (např. školní objekty a kulturní domy vzniklé od 2. poloviny 20. století, prodejny, zdravotní střediska, skladovací objekty, apod.).

Minimální podíl žadatele: 20% z uznatelných nákladů

Rozmezí poskytovaných dotací: 100 tis. – 1.000.000 Kč

 

Žadateli mohou být města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení.

Žadatel může podat pouze jednu elektronickou žádost o dotaci z tohoto Programu v aplikaci eDotace .

Realizace dotovaného projektu musí být ukončena nejpozději do 31. 10. 2024. Ve stejném termínu musí být vyčerpána i dotace Plzeňského kraje. Uznatelné jsou náklady vynaložené na projekt od 01. 01. 2023 do 31. 10. 2024.

Žádost o dotaci včetně příloh podává žadatel v českém jazyce, výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace ve formátu *.pdf (tj. naskenované originály formulářů a dalších dokumentů listinného charakteru). Aplikace je přístupná na adrese http://dotace.plzensky-kraj.cz/.

Program je zveřejněn v aplikaci od 30. 12. 2022, výzva k podávání žádostí bude v aplikaci otevřena od 30. 01. 2023 průběžně do 17. 04. 2023 do 17:00 hodin, kdy bude uzavřena.

Žádost musí být podána z uživatelského účtu typu ePUSA/CzechPoint. Žádosti podané obcí z účtu typu „Veřejnost“ budou vyřazeny.

Nedílnou součástí žádosti je příloha č. 1 Pravidel – Povinná prohlášení a celkový rozpočet akce, která musí být řádně vyplněná a podepsaná žadatelem nebo statutárním zástupcem žadatele (vlastnoruční nebo certifikovaný elektronický podpis), v případě spoluvlastnictví objektu žádost podepisují všichni spoluvlastníci.

K žádosti budou přiloženy následující povinné přílohy:

a) výpis z katastru nemovitostí vydaný katastrálním úřadem nebo ověřený výpis z katastru nemovitostí získaný dálkovým přístupem, který není starší 3 měsíců, a snímek katastrální mapy s vyznačením předmětného objektu nebo jeho části, která je předmětem žádosti o dotaci;

b) položkový rozpočet celkových nákladů na stavební, udržovací a případně restaurátorské práce či výrobu pamětní desky včetně výkazu výměr a množství (v m², ks, t, m³, apod.) s uvedením jednotkových cen, které musí vycházet ze skutečného stavu a poznání objektu. Nedílnou součástí přílohy bude návrh realizace prací (projektová a výrobní dokumentace, apod.) včetně popisu současného stavu objektu před obnovou, na kterou je žádána dotace, a případně doplnění výčtu žadatelem realizovaných etap obnovy objektu v minulosti (doplnění kolonky Odůvodnění žádosti o dotaci);

c) fotodokumentace aktuálního stavu před zamýšlenou obnovou objektu se zaměřením na části, kterých se týká žádost; budou doloženy min. čtyři barevné snímky s datem pořízení (ne starší 3 měsíců)

Ostatní přílohy (povinné dle charakteru objektu):

d) doklad o statutárním orgánu právnické osoby a způsobu jeho jednání: usnesení zastupitelstva obce;

e) závazné stanovisko příslušného orgánu státní památkové péče vydané na základě § 14 odst. 2 památkového zákona s vyznačením právní moci (u rozhodnutí), které bylo vydáno k vlastní realizaci prací (nikoliv k přípravě), na něž je dotace žádána, je-li k pracím na objektu památkovým zákonem vyžadováno

 

Příjemce dotace je povinen na vyžádání administrátora oznámit stav, ve kterém se realizace podpořeného projektu nachází. Oznámení musí zaslat písemně ve formě krátké průběžné zprávy poštou nebo e-mailem na adresu administrátora v termínu do 7 dnů od vyžádání. Oznámení stavu musí být prokazatelné, to znamená, že si administrátor vyhrazuje právo vyžádat si od příjemce dotace fotografie současného stavu, případně stanovit termín pro kontrolu realizace projektu.

Finanční vypořádání přidělené dotace předkládá příjemce v českém jazyce výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace vložením vyplněného a signovaného formuláře Závěrečná zpráva a vyúčtování a vyhodnocení realizace akce, který je přílohou č. 2 Pravidel, bezodkladně po ukončení akce, nejpozději však ve lhůtě do 31. 10. 2024. Tento krok lze učinit pouze ve stavu žádosti „Smlouva uzavřena“.

Administrátoři dotací na oddělení památkové péče:

Mgr. Tereza Eismannová

č. kanceláře 462

Telefon: +420 377 195 631

E-mail: tereza.eismannova@plzensky-kraj.cz

 

Ing. Michala Poláková

č. kanceláře 464

Telefon: +420 377 195 344

E-mail: michala.polakova@plzensky-kraj.cz

 

Konzultační místo poskytující informace související s výše uvedenými Programy:

Krajský úřad Plzeňského kraje,

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Škroupova 18 

306 13 Plzeň

Upozorňujeme, že na základě metodického pokynu Ministerstva financí ČR došlo k omezení rozsahu plné moci – v případě, kdy za žadatele jedná jiná osoba na základě jím uděleného oprávnění (plná moc), toto oprávnění musí obsahovat úředně ověřený podpis zmocnitele a přesný rozsah zmocnění k jednání. Žadatel se nemůže nechat zastoupit pro tato jednání (tj. žadatel musí jednat osobně na vlastní účet a odpovědnost při): podepsání formuláře „Povinná prohlášení a rozpočet akce“ (viz příloha č. 1 a – c Pravidel), přijetí finančních prostředků dotace na vlastní bankovní účet, účtování o dotaci v případě žadatele o dotaci, který je osobou povinnou vést účetnictví dle zákona. Vzor plné moci poskytne na vyžádání administrátor dotačního programu.

Telefonické konzultace se poskytují výhradně v rámci úředních hodin:

Po, St 8:00-17:00; Út, Čt 8:00-15:15; Pá 8:00-14:00 (úřední hodiny mohou být v důsledku vládních opatření stanoveny v jiném rozsahu, aktuální informace jsou dostupné na internetových stránkách Plzeňského kraje).

Osobní konzultace v úředních hodinách vždy na základě předchozí telefonické domluvy (viz výše uvedené kontaktní osoby).

Konzultační podpora pro žadatele v rámci aplikace eDotace (založení účtu, založení a podání žádosti v aplikaci) je poskytována každé pondělí v úředních hodinách do 13. 02. 2023 – „Zachování a obnova KP“, „Obnova hist. stavebního fondu v pam. rez. a zónách“;

10. 04. 2023 – „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa“, „Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví“.

Při konzultaci na KÚPK je možné využít volné připojení k internetu – wifi na vlastním přenosném zařízení žadatele.

 

 

Datum vložení: 5. 1. 2023 10:28
Datum poslední aktualizace: 23. 10. 2023 6:54
Autor: Mgr. Kateřina Hájková

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
5
6
5
7
5
8
4
9
4
10
4
11
6
12
4
13
4
14
4
15
3
16
3
17
4
18
3
19
3
20
3
21
4
22
4
23
5
24
6
25
6
26
5
27
6
28
6
29
5
30
8
1
4
2
4
3
5
4
5
5
4