rozšířené vyhledávání
Blovice

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví, pracovní poměr na dobu neurčitou

Výběrové řízení - referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Tajemník MěÚ  Blovice  v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších  předpisů   vyhlašuje

výběrové řízení

 

na obsazení pracovního místa – referent odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městský úřad Blovice.  Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou pro výkon agendy sociálně právní ochrany dětí, kurátor pro děti a mládež.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • splnění předpokladů dle § 4 výše citovaného zákona (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk).

 

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:

 • vzdělání dle §110 zák.č.108/2006 Sb.,o sociálních službách v platném znění, tj. odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle §110,odst.4, citovaného zákona,
 • znalost příslušných právních předpisů – zák.č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník, zák.č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, zák.č.500/2004 Sb., správní řád, zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže a schopnost jejich aplikace v praxi
 • znalost práce na PC (MS OFFICE )
 • flexibilita, zodpovědnost a spolehlivost, schopnost týmové i samostatné práce
 • komunikační a organizační schopnosti                                                              
 • výhodou je praxe ve veřejné správě případně zkouška zvláštní odborné způsobilosti (ZOZ) pro správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí,
 • řidičský průkaz skupiny B.

 

Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 výše citovaného zákona obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče (včetně telefonního kontaktu, e-mailové adresy).

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída odpovídající druhu vykonávané práce – 11. 

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 27.09.2022 na adresu:

Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice  nebo předejte osobně v podatelně MěÚ. Zalepenou obálku označte nápisem „Výběrové řízení – OSPOD“.

Kontaktní osoba: Jitka Čejková, tel.: 371 516 171, personální agenda.

 

Nástup možný od  01.11. 2022, popřípadě dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Informace o výběrovém řízení ve formátu PDF zde ke stažení

Přílohy

Výběrové řízení OSVZ 9 2022.pdf

Výběrové řízení OSVZ 9 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 157,31 kB
Datum vložení: 1. 9. 2022 11:31
Datum poslední aktualizace: 1. 9. 2022 11:38
Autor: Mgr. Jan Kadeřávek