rozšířené vyhledávání
Blovice

Oznámení o volném pracovním místu - referent odboru správního a vnitřních věcí, Městský úřad Blovice.

Oznámení o volném pracovním místu - referent odboru správního a vnitřních věcí, Městský úřad Blovice.

Tajemník MěÚ Blovice v souladu s § 7, odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů   vyhlašuje

 

výběrové řízení

 

na obsazení pracovního místa – referent odboru správního a vnitřních věcí, Městský úřad Blovice.  Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 • splnění předpokladů dle § 4 výše citovaného zákona (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk).

 

Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:

 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou
 • základní znalost zák.č. 128/2000 Sb., zákon o obcích a zák.č. 500/2004 Sb., správní řád a schopnost jejich aplikace v praxi
 • znalost práce na PC
 • flexibilita, zodpovědnost a spolehlivost, schopnost týmové i samostatné práce                                                              
 • výhodou je předchozí praxe ve veřejné správě.

 

Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 výše citovaného zákona obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum a podpis uchazeče (včetně telefonního kontaktu, e-mailové adresy).

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, odbornýchznalostech a dovednostech, týkajících se správních činností

  b)  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

  c)  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Odměňování dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a  nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída odpovídající druhu vykonávané práce – 8.

 

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 10. července 2020 na adresu:

Městský úřad Blovice, Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice,

nebo předejte osobně v podatelně MěÚ. Zalepenou obálku označte nápisem „Výběrové řízení – OSVV“.

Kontaktní osoba: Jitka Čejková, tel.: 371 516 171, personální agenda.

 

Nástup možný od  01. 10. 2020, popřípadě dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Blovice, 17.06.2020

 

Bc. Václav Kybic

tajemník MěÚ BLOVICE 

Oznámení ve formátu PDF - zde ke stažení

 

Přílohy

VŘ OSVV 10 2020.pdf

VŘ OSVV 10 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 227,54 kB
Datum vložení: 17. 6. 2020 14:47
Datum poslední aktualizace: 17. 6. 2020 14:57
Autor: Mgr. Jan Kadeřávek