Navigace

Obsah

Formuláře odboru životního prostředí

Formuláře vodoprávního úřadu

Formuláře ochrany ovzduší

Formuláře odpadového hospodářství

Formuláře státní správy lesů

Formuláře pro ochranu přírody

Formuláře pro ochranu zemědělského půdního fondu

Obecné formuláře

 

Vodoprávní úřad:

 

Formuláře pro vodoprávní úřas jsou k dipozici na adrese

http://eagri.cz/public/web/mze/voda/statni-sprava-ve-vh/vodopravni-rizeni/?pos=20

 

Ochrana ovzduší:

 

Odpadové hospodářství:

1. Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady - zde ke stažení
2. Hlášení o produkci a nakládání s odpady za příslušný rok, lze podat prostřednictvím www.ispop.cz

Změna množství odpadu dle § 39 odst.2 , zák. 185/2001, ve znění pozdějších předpisů pro "Hlášení o produkci a nakládání s odpady" množství nebezpečných odpadů je více než 100kgostatních odpadů je  více než 100t.

ELEKTRONICKÁ ADRESA PRO ZASÍLÁNÍ HLÁŠENÍ O PRODUKCI A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, O PODROBNOSTECH NAKLÁDÁNÍ S AUTOVRAKY :  

epodatelna(at)mublovice.cz

 

Státní správa lesů:

1. Žádost o udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře - zde ke stažení

2. Roční hlášení o výskytu škodlivých činitelů - zde ke stažení

3. Žádost o souhlas k dotčení lesních pozemků a pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa - zde ke stažení 
 

Ochrana přírody:

1. Žádost o souhlas k umístění či povolení staveb či k činnostem, které by mohly snížit  nebo změnit krajinný ráz - fyzická osoba - zde ke stažení

2. Žádost o souhlas k umístění či povolení staveb či k činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz - právnická osoba - zde ke stažení

3. Žádost o zásah do VKP - fyzická osoba - zde ke stažení

4. Žádost o zásah do VKP - právnická osoba - zde ke stažení

5. Žádost o zalesnění - zde ke stažení

6.Žádost o odlov geograficky nepůvodních živočichú - zde ke stažení

7. Žádost o pokácení dřevin rostoucích mimo les

 

Ochrana zemědělského půdního fondu:

1. Žádost o odnětí ze ZPF - zde ke stažení

 

 Obecné formuláře:

1. Žádost o stanovisko-fyzická osoba - zde ke stažení
2. Plná moc - zde ke stažení
3. Čestné prohlášení - zde ke stažení