Obsah

Formuláře oddělení správního

Občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, matrika

vzory formulářů  www.mvcr.cz

Na některé žádosti lze používat pouze originální tiskopisy. V těchto případech zde naleznete pouze vzory formulářů.
 

Občanské průkazy

1. Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji

se pořizuje elektronicky přímo na příslušném úřadě, včetně digitalizované podoby občana.

 

Žádost lze podat elektronicky - zde ke stažení, ale pouze za předpokladu, že digitalizovaná fotografie občana a jeho podpis jsou vedeny v evidenci cestovních dokladů nebo občanských průkazů) a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok a nedošlo k podstatné změně podoby občana.

  • Žádost musí být doručena pouze příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, tj. podle místa trvalého pobytu občana. Pokud žádost bude doručena jinému úřadu, nelze ji zpracovat.
  • Žádost musí být doručena prostřednictvím datové schránky nebo musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.
  • Žadatel si vybere, zda chce občanský průkaz bez čipu, nebo s čipem (za čipový OP  se platí poplatek 500,- Kč při převzetí občanského průkazu).
  • V žádosti se vyplňují pouze žlutě zvýrazněná pole.
  • Žadatel si může vybrat úřad, u kterého si vyhotovený občanský průkaz převezme výběrem z nabídky v poli „Úřad, který předává vyhotovený OP“.

 

2.  Žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů -

při pořizování  tiskopisu je nutné zachovat oboustranný barevný tisk na papír minimálně 80 g/m2

zde ke stažení

3.   Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o občanských průkazech

zde ke stažení

 

Cestovní doklady

1. Žádost o vydání cestovního pasu

se pořizuje elektronicky přímo na příslušném úřadě, včetně digitalizované podoby občana.

 3.   Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému na základě zákona o cestovních dokladech

zde ke stažení

 

Aktuální informace o požadovaných dokladech a o podmínkách vstupu na území určitého státu lze zjistit na stránkách Ministerstva zahraničních věcí  www.mzv.cz

 

Evidence obyvatel

1.  Žádost o zrušení údaje o místě trvalého pobytu  zde ke stažení

2.  Přihlašovací lístek k trvalému pobytu  zde ke stažení

je možné používat pouze originální tiskopis vzhledem ke způsobu archivace

3.  Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel  zde ke stažení

4.  Hlášení adresy pro doručování  zde ke stažení

5.  Žádost o zprostředkování kontaktu  zde ke stažení

 

Matrika

Uzavření manželství:

1. Dotazník k uzavření manželství  - pl. od 1.1.2017 - zde ke stažení formát A3, zde ke stažení formát A4

2. Příloha dotazníku k uzavření manželství - rodiče  zde ke stažení

3. Příloha dotazníku k uzavření manželství - svědci zde ke stažení

4. Žádost o povolení uzavřít manželství na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou města - pl. od  r. 2016  zde ke stažení

5. Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku  zde ke stažení

6. Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství  zde ke stažení

7. Prohlášení - cizinec  zde ke stažení

8. Prohlášení o rodinném stavu - cizinec  zde ke stažení

9. Žádost o prominutí vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství (SR)  zde ke stažení

Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů:

1. Žádost o sepsání zápisu před narozením dítěte zde ke stažení

2. Žádost o sepsání zápisu po narození ditěte zde ke stažení

3. Poučení pro rodiče při souhlasném prohlášení o určení otcovství  zde ke stažení

Matriční doklady:

1. Žádost o vydání druhopisu rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu  zde ke stažení

Sbírky listin / matriční knihy:

1. Žádost o vydání potvrzení ze sbírky listin / matriční knihy  zde ke stažení

2. Žádost o povolení nahlédnutí do sbírky listin / matriční knihy  zde ke stažení

Změna jména a příjmení:

1. Žádost o změnu jména  zde ke stažení

2. Žádost o změnu příjmení  zde ke stažení

3. Přijetí dřívějšího příjmení do 6 měsíců po rozvodu zde ke stažení

 

Zápisy do Zvláštní matriky Brno:

1. Zápis o narození  zde ke stažení

2. Zápis o uzavření manželství  zde ke stažení

3. Zápis o úmrtí  zde ke stažení