Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

 

Blovice

Územní studie krajiny

Město Blovice za finanční podpory EU zrealizovalo projekt "Územní studie krajiny ORP Blovice", jehož předmětem je zpracování územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Blovice, jehož rozloha je 22903 ha. Obvod zahrnuje území města Blovice a Spálené Poříčí a dále pak území dalších 17-ti obcí (viz dokument Zadání územní studie krajiny ORP Blovice). Územní studie řeší krajinu podrobně ve všech souvislostech ve vazbě na zelenou infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na území ORP. Studie je zpracována dle Společného metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí „Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností“.

Akce je spolufinancována prostředky Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci plánovacího období 2014-2020, výzvy č. 9 Územní studie , Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Informace o projektu:

reg.č.projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004677

objednatel, příjemce dotace: město Blovice

pořizovatel: odd. územního plánování MěÚ Blovice

zhotovitel: Ing. Klára Salzmann, PhD.

realizace projektu: 6.1.2017 - 18.12.2018

Celkové způsobilé náklady projektu činí 1.210.000,-Kč vč.DPH, z toho dotace IROP 1.089.000,-Kč, vlastní zdroje 121.000,-Kč.

 


Aktuality:

16.11.2016 - 6.1.2017 - výběr zhotovitele

 

6.1.2017 - podpis SOD

 

13.6.2017 15hod. - veřejné plánování v Lidovém domě v Blovicích  pozvánka 

 

9.5.2018 -  projednání návrhu ÚSK prezentace

 

2.10.2018 - veřejné projednání návrhu ÚSK

 

18.12.2018 - Územní studie krajiny ORP Blovice

 


 

Vážení a milí přátelé, na této emailové adrese: krajinaBlovice@gmail.com rádi uvítáme Vaše připomínky, náměty, ale i dotazy k probíhající územní studii krajiny Blovicka. Naši práci bude velmi nápomocné i případné vyplnění dotazů v přiložených mapách z 1. veřejného plánování, viz. dole:
Za váš aktivní přístup děkuje nadšený tým Landscape Klára Salzmann.

 


Důležité dokumenty:

Prezentace z veřejného projednání ÚSK

Prezentace z 1.veřejného plánování ÚSK

Mapa A  Mapa B  Mapa C  Mapa D

Zadání ÚSK ORP Blovice

Dokumenty k veřejné zakázce

Návrh ÚSK k nahlédnutí ZDE