Město Blovice soutěží o nejlepší internetové stránky měst a obcí.Soutěž o nejlepší webové stránky měst a obcí

Vyhledávač firem v našem městě

Záchranný kruh

 

Kam hlásit změnu pobytu?

 

Mapa zájmových míst
Mapa zájmových míst v Blovicích

 

Blovické noviny

 

Zpravodaj

Navigace

Obsah

Město Blovice realizuje projekt "Územní studie krajiny ORP Blovice", jehož předmětem je zpracování územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) Blovice, jehož rozloha je 22903 ha. Obvod zahrnuje území města Blovice a Spálené Poříčí a dále pak území dalších 17-ti obcí (viz. dokument Zadání územní studie krajiny ORP Blovice). Územní studie bude řešit krajinu podrobně ve všech souvislostech ve vazbě na zelenou infrastrukturu, Adaptační strategii EU, protipovodňovou ochranu a Evropskou úmluvu o krajině na území ORP. Studie bude zpracována dle Společného metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí „Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností“.

Akce je spolufinancována prostředky Evropské unie z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci plánovacího období 2014-2020, výzvy č. 9 Územní studie , Specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

Informace o projektu:

reg.č.projektu: CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004677

objednatel, příjemce dotace: město Blovice

pořizovatel: odd. územního plánování MěÚ Blovice

zhotovitel: Ing. Klára Salzmann, PhD.

realizace projektu: 6.1.2017 - 6.1.2019

Celkové způsobilé předpokládané náklady projektu činí 1.210.000,-Kč vč.DPH, z toho předpokládaná dotace IROP činí 1.089.000,-Kč a vlastní zdroje jsou 121.000,-Kč.

Aktuality:

16.11.2017 - 6.1.2017 - výběr zhotovitele

6.1.2017 - podpis SOD

Důležité dokumenty:

Zadání ÚSK ORP Blovice

Dokumenty k veřejné zakázce

stránka ve výstavbě!