Obsah

Program Ministerstva kultury ČR „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ v roce 2017

 

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ (dále jen „Program“) a město Blovice jej bude v letošním roce administrovat.

Finanční prostředky v Programu jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami, a které nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu movité kulturní památky pevně spojené se stavbou, jako jsou např. oltáře nebo varhany v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou.

Žadatelem o poskytnutí příspěvku je vlastník kulturní památky.

Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.

Na příspěvek není právní nárok.

Minimální podíl vlastníka je 10 % z nákladů, k nimž se váže poskytnutý příspěvek.

Minimální výše příspěvku je 50 tis. Kč.

 

Kompletní informace k tomuto programu (včetně všech formulářů) i k ostatním dotačním programům Ministerstva kultury naleznete na https://www.mkcr.cz/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-274.html

 

Pro obec s rozšířenou působností Blovice byla pro rok 2017 stanovena kvóta 388 000 Kč.

Program v roce 2017 bude realizován formou jednoho přihlašovacího kola s termínem podání žádostí do 30. dubna 2017. Žádosti včetně příloh adresujte na Městský úřad Blovice, Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice.

 

Kontaktní osoba pro další potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti: Irena Čížková, oddělení školství a památkové péče Městského úřadu Blovice, tel.: 371 516 166, 723 207 379, irena.cizkova(at)mublovice.cz.

 

 

Vyhodnocení programu Ministerstva kultury "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností" v roce 2016

zde ke stažení

 

Dotační programy Plzeňského kraje v oblasti památkové péče pro rok 2017 

zde ke stažení

 

Vesnická památková zóna Lipnice

zde ke stažení

Vesnická památková zóna Mítov

zde ke stažení

 

Důležité odkazy z oblasti památkové péče

Ministerstvo kultury

Památková péče - rozcestník

https://www.mkcr.cz/pamatkova-pece-19.html

Legislativa

https://www.mkcr.cz/legislativa-234.html

Dotační programy ministerstva kultury

https://www.mkcr.cz/dotacni-programy-237.html

Občan a nakládání s památkovým fondem

https://www.mkcr.cz/obcan-a-nakladani-s-pamatkovym-fondem-241.html

Archeologie

https://www.mkcr.cz/archeologie-239.html

 

Národní památkový ústav

NPÚ - titulní strana

http://www.npu.cz/

Územní odborné pracoviště v Plzni

http://www.npu.cz/uop-pl/

Ústřední seznam kulturních památek ČR

http://pamatkovykatalog.cz/

Seznam restaurátorů - povolení k restaurování

http://monumnet.npu.cz/restauratori/list.php?KodOk=0&Rest=&Povo=&Od