Navigace

Obsah

Výběrové řízení - referent odboru stavebního a dopravního – územní plánování

Typ: ostatní
Výběrové řízení - referent odboru stavebního a dopravního – územní plánování

Tajemník MěÚ Blovice v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků, vyhlašuje


výběrové řízení

 

na obsazení pracovního místa – referent odboru stavebního a dopravního – pro územní
plánování - Městský úřad Blovice - pracovní poměr na dobu neurčitou.


Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
splnění předpokladů dle § 4 výše citovaného zákona (úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk).


Požadavky kladené na zájemce o uvedenou pozici:


- kvalifikační požadavky dle §24 příp. §189 odst.3 zák. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
- znalost zákonných norem pro příslušný obor (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění a prováděcí vyhlášky k příslušnému zákonu, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů) a schopnost jejich aplikace v praxi
- znalost práce na PC
- flexibilita, dobrá schopnost komunikace, zodpovědnost a spolehlivost
- řidičský průkaz skupiny B
- zkouška ZOZ v územním plánování výhodou.

Písemná přihláška uchazeče musí v souladu s ust. § 7 odst. 4 výše citovaného zákona obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče
b) datum a místo narození uchazeče
c) státní příslušnost uchazeče
d) místo trvalého pobytu uchazeče
e) číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče (uveďte též telefonické spojení).


K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných
znalostech a dovednostech, týkajících se správních činností.
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče.

Odměňování dle zákona č.262/2006 Sb., zákoník práce a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů – platová třída odpovídající druhu vykonávané práce – 10.

Písemné přihlášky s požadovanými doklady zašlete do 13.12.2017 na adresu:

Městský úřad Blovice,

Masarykovo náměstí 143,

336 01 Blovice

nebo předejte osobně v podatelně MěÚ.

Zalepenou obálku označte nápisem „Výběrové řízení – OSD“.

Kontaktní osoba: Jitka Čejková, tel.: 371 516 171, personální agenda.

Nástup možný od 1. 1. 2018, příp. dle dohody.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


Bc. Václav Kybic
tajemník MěÚ BLOVICE

 

Oznámení ve formátu .pdf - zde ke stažení


Příloha

Vytvořeno: 24. 11. 2017
Poslední aktualizace: 24. 11. 2017 11:00
Autor: Mgr. Jan Kadeřávek